Om föreningen

Svenska Morganhästföreningen SMHF bildades 1983.

En interimstyrelse tillsattes den 3 juni och det första årsmötet gick av stapeln den 19 november. År 1984 började SMHF föra ett eget register över morganhästar i Sverige. Den första Riksutställningen genomfördes och medlemstidningen Morganbladet utkom med sitt första nummer. Året därpå utarbetar föreningen de första avelsvärderingsreglerna och blir medlem i Svenska Hästavelsförbundet 1986.

Jeanne Mellin, känd morganprofil i USA, besöker som första amerikan Sverige 1987 och håller kurs. Hon skänker också två teckningar till ett föreningsemblem. SMHF ger ut den första hingstförteckningen. År 1988 färdigställs ett stopremieringsreglemente och det första bruksprovsreglementet för hingstar godkänns och tas i bruk.

År 1989 bildas Svenska Morganhästföreningens Hästskadefond där medlemmar kan ha sina morganhästar försäkrade.

Föreningen arrangerar under de kommande åren flera avelskonferenser och bjuder till dessa in svenska premieringsförrättare, både från hingstpremieringsnämnden och övriga. Till den årliga Riksutställningen bjuder SMHF in domare från USA som tillsammans med svenska premieringsförrättare sköter bedömningen. Allt för att öka kunskapen om rasen i Sverige.

Fram till 1994 har de svenska morganhingstarna haft möjlighet att göra sina bruksprov tillsammans med halvbloden. Från och med 1995 får Morganhästen tillsammans med andra specialraser en egen avelsvärderingsnämnd och ansvaret för genomförandet av hingstarnas bruksprov läggs nu på avelsföreningen.

Som avelsförening för en i Sverige ganska ny och till antalet hästar liten ras består arbetet till stor del av att utarbeta och med tiden anpassa reglerna för avelsvärdering och bruksprov för avelsdjuren så att dessa gynnar aveln utan att för den skull hindra avelsarbetet i en ras med få individer. Arbetet med att på olika sätt förse den svenska uppfödningen med nytt blod är också betydande. Föreningen har också som uppgift att sprida kunskap om rasen till så många som möjligt, och att på olika sätt stödja och uppmuntra uppfödare och andra morganhästägare.

Idag har föreningen ca 150 medlemmar, Morganbladet ges ut med fyra nummer om året, det arrangeras förutom den årliga Riksutställningen medlemsträffar vår och höst i olika delar av landet, föreningens hemsida med adressen www.morganhorse.se togs i bruk 2000. Vill du ha mer information om Svenska Morganhästföreningen kan du maila till: kansli@morganhorse.se

Svenska Morganhästföreningen arbetar för:
– en ändamålsenlig avel där moderna avelsmetoder skall ge renrasiga morganhästar med bibehållen rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk.
– att rasens mångsidighet bevaras.
– friska, härdiga hästar med ett gott lynne.

För att uppnå avelsmålen skall Svenska Morganhästföreningen arbeta för:
– att ”The Morgan Horse Judging Standards” ligger till grund för avelsvärdering av morganhästar.
– att uppmuntra till avelsvärdering och stambokföring av hingstar och ston.
– att öka antalet årligen betäckta ston.
– en import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston.
– att uppmuntra till ökad import av sperma.
– att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna.

Aktuell styrelse kan ses på sidan för Kontakt.