Avelsinformation

Svenska Morganhästföreningen (SMHF) för register över Morganhästar i Sverige

SMHF:s register omfattas av det avtal om reciprocity som SMHF har med The American Morgan Horse Association (AMHA).  Detta innebär att AMHA har godkänt SMHF:s register som likvärdigt med sitt eget register och att morganhästar registrerade hos SMHF nu har status som internationellt godkända. För att en Morganhäst i Sverige skall omfattas av reciprocityn skall den vara registrerad hos SMHF. Statens Jordbruksverk har initierat en omorganisation av den svenska hästaveln. Syftet med detta kan i stort beskrivas med att EU/Jordbruksverket vill säkra myndighetens kontroll av administrationen runt hästpass. Endast en av Jordbruksverket godkänd Avelsorganisation får utföra och administrera hästpass för svenska hästar. Avelsorganisation för morganhästar är från och med 2012-12-03 Avelsföreningen för Specialrashästar (ASHR). ASHR innefattar förutom morganhästar även lipizzanerhästar och angloaraber.  Följande information under rubrikerna Stoägare och Hingstägare/hingsthållare är menade som råd och riktlinjer om det inte står annat.

Stoägare

Välj ut den hingst du vill använda till ditt sto i god tid. Ta reda på hingstens avelsvärde och meriter samt försök bedöma hur hingsten passar ditt sto, så att deras avkomma har möjlighet att bli den individ du har tänkt dig. Anmäl ditt sto till hingsthållaren i god tid före avsedd betäckning. Ta reda på hingsthållarens priser och övriga villkor som gäller i samband med att du lämnar ditt sto för betäckning. Vissa hingsthållare har bokningskontrakt som skall undertecknas innan stoet lämnas. Stoägaren ansvarar för att sto och eventuellt föl inte uppvisar några synliga eller kända symptom på infektion eller smittosamma sjukdomar. Ston som kastat, gått gall eller äldre sto som inte fått föl på mer än tre år, bör kontrolleras av veterinär innan de betäcks. Fråga din veterinär när undersökningen skall göras. Stoägaren bör informera sig om vilka rutiner som hingsthållaren har för uppstallning, betesgång och betäckning. Har stoägaren önskemål om speciella rutiner för sto och eventuellt föl skall detta överenskommas med hingsthållaren innan stoet anländer till hingsthållaren. Denna överenskommelse bör vara skriftlig. Sto och föl uppstallas hos hingsthållaren på ägarens risk. Stoägaren är skyldig att senast 10 dagar efter fölets födelse rapportera detta till hingsthållaren. Stoägare är skyldig att lämna uppgifter om resultaten av genomförda betäckningar till hingstägaren och till avelsorganisationen. Att tänka på:

 • Stoet skall vara i lagom hull, ha god allmän kondition och ha fällt vinterpälsen.
 • Skriv upp brunstintervall och längd några brunstcykler innan du tänkt betäcka för att bättre veta när nästa det är dags.
 • Det är lämpligt att åka till hingsten antingen någon dag innan förväntad brunst eller precis i början av brunsten då stress kan få ägglossningen att förskjutas något.
 • Om ditt sto har föl är det bra att undvika att betäcka på den första brunsten efter fölning, fölbrunsten, då den renar livmodern.
 • Om ditt sto har föl vid sidan kontrollera att hingsten har möjlighet att ta emot sto med föl.
 • Upplys hingsthållaren om stoet har egenheter som kräver speciell behandling.
 • Innan stoet lämnas till hingst bör hon vara verkad, avmaskad (vid behov) och oskodd i bak.
 • Ta med stoets hästpass och samt ge hingsthållaren en kopia på stoets stamtavla.
 • Observera att hingsthållaren kan neka till att arbeta med ston som ej är hanterbara.   

Seminstation

Om den hingst stoägaren har valt verkar genom semin anlitar stoägaren en seminstation. Ta kontakt med seminstationen i god tid för information om priser och rutiner. 

Hingstägare/Hingsthållare

Hingsthållaren sköter hingsten, stoet och eventuellt föl efter bästa förmåga. Skulle sto eller föl visa tecken på sjukdom eller skada skall stoägaren omedelbart informeras. Hingsthållaren bör ha en skriftlig beskrivning av de rutiner som gäller för de ston som han tar emot för betäckning. Beskrivningen bör också innefatta en fullständig prislista på de tjänster hingsthållaren tillhandahåller. Det är en fördel om hingsthållaren har ett bokningskontrakt som beskriver hingsthållarens och stoägarens åtaganden och ansvar. Hingstägare är skyldig att rapportera genomförda betäckningar till avelsorganisationen. Hingstägaren ska behålla en kopia av rapporten i minst 20 år. Resultaten av en hingsts betäckningar ska registreras och publiceras så att branschen får del av uppgifterna.        

Hingstavgift/marknadsföringspaket/profilering  

Finns ej i nuläget, nytt paket kommer att formuleras framöver.

Veterinärundersökning

För hingstar som ej avelsvärderats kan, om så önskas, en egen veterinärundersökning göras liknande den som görs på avelsvärderingar. Om så har gjorts kan detta skrivas med under hingstens sida på hemsidan vid lösning av hingstavgiften. Veterinärintyg skall då skickas in till ansvarig för avelssidan på hemsidan.

Stoavgift

Stoavgiften är borttagen från och med januari 2013.

Särskilda registreringbestämmelser

För att kunna registreras hos SMHF och därmed omfattas av Reciprocityavtalet med AMHA skall båda föräldrarna vara registrerade i någon av följande register:

 • Svenska Morganhästföreningens grundstambok
 • The American Morgan Horse Association (AMHA)
 • I annat register som har reciprocity med AMHA

Från detta görs inga undantag. Om någon av föräldrarna inte är registrerade i SMHF:s register bör registratorn kontaktas i god tid, för att säkerställa att inga kompletterande bestämmelser finns. Det enda morganhästregistret där en svenskfödd morganhäst kan registreras, är i SMHF:s register. Den går alltså inte att registrera den svenskfödda morganhästen i AMHA, BMHS eller CMHA.

Fölregistrering

Se information under Hästregistrering.   

Avelsvärdeklasser för hingstar

Se aktuell info på ASHRs hemsida, där du hittar ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar.

Avelsvärderingen är ett frivilligt moment och det är inte något krav att hingsten skall vara avelsvärderad för att användas i avel. 

Benämningen ”Avelsvärderad med XX poäng” skall anges för hingst som avelsvärderats men som ej uppfyller krav för B-premiering.

Värdebokstav B tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 38 poäng och ingen delpoäng lägre än 7 samt godkänts vid veterinärbesiktning. 

Värdebokstav AB tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 35 poäng ingen delpoäng lägre än 7, godkänd vid veterinärbesiktning, samt har genomfört godkända bruksprov. 

Benämningen ”Genomfört godkänt bruksprov” tilldelas hingst som genomfört godkänt bruksprov men som ej uppfyller krav för AB-premiering. 

Benämningen ”Genomfört bruksprov med YY poäng” skall anges för hingst som genomfört bruksprov men som ej uppnått poäng för godkänt prov. 

Värdebokstav A tilldelas hingst som är stambokförd med lägst värdebokstav AB samt har avkommor med meriter enligt tabell i ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar. Kan utdelas postumt.

Avelsvärdeklass ELIT tilldelas hingst som är stambokförd med lägst värdebokstav A samt har avkommor med meriter enligt tabell i ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar. Kan utdelas postumt. 

Avelsförbud tilldelas hingst som dokumenterat visat förärvning av anlag som medför att hingsten av djurskyddsskäl inte kan tillåtas att verka i avel. Detta beslutas av avelsvärderingsnämnden för specialraser. Hingsten får därefter, enligt Djurskyddsmyndighetens Föreskrifter (DFS 2004:22, Saknr L115), inte verka i avel. Om så ändå sker, rapporteras detta av SMHF till Djurskyddsmyndigheten.  

Avelsvärdeklasser för ston

Se aktuell info på ASHRs hemsida, där du hittar ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar.

Värdebokstav B tilldelas sto som är minst 5 år gammal och exteriörbedömts med lägst 35 poäng och ingen delpoäng under 6, samt visat minst en avkomma berättigad att införas i Svensk grundstambok för Morganhästar med lägst klass II exteriört. Stoet ska även ha intyg om godkänd rid- eller körbarhet.

Värdebokstav AB tilldelas sto som uppfyller kraven för B, samt minst ett av de villkor som finns specificerade i ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar.

Värdebokstav A tilldelas sto som är avelsvärderats med lägst avelsvärdeklass B samt har avkommor med meriter enligt tabell i ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar. Kan utdelas postumt.

Avelsvärdeklass ELIT tilldelas sto som uppfyller kraven för avelsvärdeklass A samt har avkommor med meriter enligt tabell i ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar. Kan utdelas postumt.

 

Om denna information
Till vissa delar innehåller denna information texter som bygger på ”ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Morganhästar”, ”Avtal om reciprocity mellan The American Morgan Horse Association (AMHA) och Svenska Morganhästföreningen (SMHF)” samt ”Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2010:61”. Om text i detta dokument inte stämmer med originaltexten är det alltid originaltexten som är korrekt och därmed gällande.