Nyheter

SMHF Årsmöte 2021


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgxM2MyZDMtMGVlNi00MzYyLWE0OTUtYmM1M2RjNzAwYzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9a51441-4324-432e-9431-03995760279f%22%2c%22Oid%22%3a%22ce521682-abb3-4ac9-922e-c76679194ec8%22%7d


Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med.