Nyheter

Länk till Årsmötet

Se bifogad länk för dig som inte har möjlighet att vara på plats idag 12 mars kl 11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNkZDU2ZTktZGMyMi00ZWUxLThmYzAtNWNjM2VlOWU3NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d367f846-d007-4412-9846-bd6b29a1c187%22%2c%22Oid%22%3a%22523d4671-ba98-4d83-a525-ce5d52a6fd32%22%7d